สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เด็กทุกคนมีสิทธิได้รับการปกป้องคุ้มครองจากความรุนแรง การถูกทำร้าย การถูกละเลยทอดทิ้งและการถูกแสวงประโยชน์ ความรุนแรงสามารถส่งผลกระทบอย่างทันทีต่อบาดเจ็บทางกาย พัฒนาการ  ความสามารถในการเรียนรู้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 

ด้านความรู้

                    อธิบายกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิการคุ้มครองเด็กและเยาวชนได้

ด้านทักษะและกระบวนการ

                   วิเคราะห์ประโยชน์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิการคุ้มครองเด็กและเยาวชนได้

ด้านคุณลักษณะ

                     แสดงพฤติกรรมการมีวินัย

                     แสดงพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้

                    แสดงพฤติกรรมมุ่งมั่นในการทำงาน

                   แสดงพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะ

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

        ตรวจคำตอบ

       ตรวจผลงาน (สมุดเล่มเล็กเรื่อง ประโยชน์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ การคุ้มครองเด็ก

       สังเกตพฤติกรรม

       ตรวจสอบความสำเร็จของชิ้นงาน

เครื่องมือ

       มิติคุณภาพการประเมินชิ้นงาน (รูบิค)

      แบบสังเกต (รูบิค)

เกณฑ์

                   ผ่านระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย รายวิชา สุขศึกษา รหัสวิชา พ22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
ชั่วโมง วัยรุ่นกับเรื่องเพศ
เรื่อง สิทธิการคุ้มครองเด็กและเยาวชน วันที่ 9 ต.ค. 63
แผนการสอน ครูกมลชนก บุญมี
ครูผู้สอน ครูกมลชนก บุญมี