สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

โรคเอดส์ เป็นโรคที่เกิดจากการติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้ป้องกัน ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีทางรักษาให้หายขาดได้ ทำได้เพียงควบคุมอาการและรักษาแบบประคองอาการเท่านั้น การป้องกันที่ถูกต้องจึงเป็นทางเลือกที่ควรปฏิบัติ จนเป็นวิถีชีวิตเพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

          อธิบายการป้องกันตนเองจากโรคเอดส์ได้

ด้านทักษะและกระบวนการ

วิเคราะห์โอกาสเสี่ยงในการรับเชื้อเอชไอวีได้

ด้านคุณลักษณะ

           แสดงพฤติกรรมการมีวินัย

           แสดงพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้

          แสดงพฤติกรรมมุ่งมั่นในการทำงาน

          แสดงพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะ

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

        ตรวจคำตอบ

       ตรวจผลงาน (ใบงาน)

       สังเกตพฤติกรรม

       ตรวจสอบความสำเร็จของชิ้นงาน

เครื่องมือ

       มิติคุณภาพการประเมินชิ้นงาน (รูบิค)

       แบบสังเกต (รูบิค)

 เกณฑ์

          ผ่านระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย รายวิชา สุขศึกษา รหัสวิชา พ22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
ชั่วโมง วัยรุ่นกับเรื่องเพศ
เรื่อง การป้องกันตนเอง จากโรคเอดส์ วันที่ 25 ก.ย. 63 (มีใบงาน-ใบความรู้)
แผนการสอน ครูกมลชนก บุญมี
ครูผู้สอน ครูกมลชนก บุญมี