สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

๑. การรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่นในกิจวัตรประจำวัน

๒. ความปลอดภัยจากการเล่นของเล่นและการเล่นในสนามเด็กเล่น

๓. การระวังภัยจากสถานที่เสี่ยงอันตรายของมีคม สัตว์มีพิษและคนแปลกหน้า

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

มฐ ๑ ตบช ๑.๓ (๑.๓.๑)

มฐ ๒ ตบช ๒.๑ (๒.๑.๒)

ตบช ๒.๒ (๒.๒.๑)

มฐ ๓ ตบช ๓.๒ (๓.๒.๒)

มฐ ๔ ตบช ๔.๑.(๔.๑.๓)

มฐ ๖ ตบช ๖.๒ (๖.๒.๒)

มฐ ๘ ตบช ๘.๒ (๘.๒.๑)

มฐ ๙ ตบช ๙.๑ (๙.๑.๑)

ตบช ๙.๒ (๙.๒.๑) (๙.๒.๒)

มฐ ๑๐ ตบช ๑๐.๑ (๑๐.๑.๒)

จุดประสงค์การเรียนรู้

๑. เล่น ทำกิจกรรมและปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างปลอดภัยได้

๒. กระโดดขาเดียวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องโดยไม่เสียการทรงตัวได้

๓. ใช้กรรไกรตัดกระดาษตามแนวเส้นโค้งได้

๔. แสดงความพอใจในผลงานและความสามารถของตนเองและผู้อื่นได้

๕. สนใจ มีความสุข และแสดงท่าทาง/เคลื่อนไหวประกอบเพลง จังหวะและดนตรี

๖. เข้าแถวตามลำดับก่อนหลังได้ด้วยตนเองได้

๗. เล่นหรือทำงานร่วมกับเพื่อนอย่างมีเป้าหมายได้

๘. เล่าเป็นเรื่องราวต่อเนื่องได้

๙. อ่านภาพสัญลักษณ์คำด้วยการชี้หรือกวาดตามองจุดเริ่มต้นและจุดจบของข้อความได้

๑๐.เขียนคำที่มีความหมายกับตัวเด็กได้

๑๑.จับคู่และเปรียบเทียบความแตกต่างและความเหมือนของสิ่งต่าง ๆได้

 

 

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น อนุบาล 3
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2562/1
หน่วย ชั้นอนุบาลปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หน่วยที่ ๙
ชั่วโมง หน่วยที่ ๙ ปลอดภัยไว้ก่อน
เรื่อง หน่วยที่ ๙ ปลอดภัยไว้ก่อน (5) (18 ก.ค.62)
แผนการสอน ครูวชิรา สมพงษ์
ครูผู้สอน ครูวชิรา สมพงษ์