สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

   นาฏศิลป์พื้นเมือง นาฏศิลป์ไทย  เป็นการบูรณาการของภูมิปัญญาไทยที่งดงาม  ทั้งวัฒนธรรมการแต่งกาย ภาษาและสัญลักษณ์ของการสื่อสาร ศิลปะวิจิตรมารวมกัน ทำให้ผู้ชมเกิดสุนทรียภาพในการชมและประทับใจตราตรึง  จึงควรมีการสืบทอด อนุรักษ์ และเผยแพร่ให้คงอยู่สืบไป

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1.เข้าใจความหมายของการแสดงเข้าใจคุณค่าของนาฏศิลป์ไทยท้องถิ่น นาฏศิลป์ไทย และการอนุรักษ์

2.การอนุรักษ์ และสืบทอดนาฏศิลป์ไทย และนาฏศิลป์พื้นเมือง

3.หลักในการชมนาฏศิลป์

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินความเข้าใจความหมายคุณค่าและการอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทย

2.ประเมินทักษะการเป็นผู้ชมที่ดี

3.ประเมินคุณธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใฝ่เรียนรู้ กล้าแสดงออก รักความเป็นไทย

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ศิลปะ
หน่วย รายวิชา ศิลปะ รหัสวิชา ศ13101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ชั่วโมง เรื่อง นาฏศิลป์พื้นเมืองและนาฏศิลป์ไทยและการอนุรักษ์ 4 พ.ย. 63
เรื่อง นาฏศิลป์พื้นเมืองและนาฏศิลป์ไทยและการอนุรักษ์ 4 พ.ย. 63
แผนการสอน ครูอาภรณ์ คำผา
ครูผู้สอน ครูอาภรณ์ คำผา