สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

    ดนตรีพื้นบ้านเป็นการสร้างบทเพลง การขับร้อง และการเล่นดนตรีของผู้คนในท้องถิ่น โดยใช้เครื่องดนตรีพื้นบ้าน จำนวนน้อยชิ้น มีจังหวะทำนองแบบง่ายๆ ไม่วับซ้อน เนื้อร้องเป็นภาษาพื้นบ้านไม่ยาวมาก ดนตรีพื้นบ้านจะมีลักษณะเฉพาะแตกต่างกันไป ตามสภาพวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนในแต่ละท้องถิ่น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1.รู้จักดนตรีพื้นบ้านแต่ละภาค

2.จำแนกเกี่ยวกับประโยชน์ของดนตรีกับการดำเนินชีวิตในท้องถิ่น  

3.ลักษณะเด่นและเอกลักษณ์ของดนตรี 4 ภาค

การวัดผลและประเมินผล

1.การประเมินความรู้ เรื่อง ดนตรีพื้นบ้าน

2.ประเมินทักษะการจำแนกและการสังเกตเครื่องดนตรีพื้นบ้านของแต่ละภาค

3.ประเมินคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ศิลปะ
หน่วย รายวิชา ศิลปะ รหัสวิชา ศ13101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ชั่วโมง เรื่อง ดนตรีพื้นบ้านและการอนุรักษ์ 28 ต.ค. 63
เรื่อง ดนตรีพื้นบ้านและการอนุรักษ์ 28 ต.ค. 63 (มีวิดีโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูอาภรณ์ คำผา
ครูผู้สอน ครูอาภรณ์ คำผา