สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 เพลงพื้นบ้าน  เป็นบทเพลงที่เกิดจากคนในท้องถิ่นต่าง ๆ  คิดรูปแบบการร้อง การเล่นขึ้น  โดยมีท่วงทำนอง ภาษาที่เรียบง่ายไม่ซับซ้อน  มุ่งความสนุกสนานรื่นเริงใช้เล่นในโอกาสต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1.อธิบายความหมายเพลงพื้นบ้านของแต่ละภาคได้

2.วิเคราะห์เพลงพื้นบ้านได้

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินความรู้เรื่องเพลงพื้นบ้าน

2.ประเมินทักษะการจำแนกลักษณะเพลงพื้นบ้านของแต่ละภาค

3.ประเมินคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ใฝ่เรียนรู้มุ่งมั่นในการทำงาน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ศิลปะ
หน่วย รายวิชา ศิลปะ รหัสวิชา ศ13101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ชั่วโมง เรื่อง เพลงพื้นบ้าน 21 ต.ค. 63
เรื่อง เพลงพื้นบ้าน 21 ต.ค. 63 (มีวิดีโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูอาภรณ์ คำผา
ครูผู้สอน ครูอาภรณ์ คำผา