สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

   นาฏศิลป์ไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาชาติไทยที่มีการร่ายรำอย่างอ่อนช้อยสวยงาม  มีแบบแผนทางนาฏยศัพท์ ภาษาท่านาฏศิลป์ที่ถูกต้องสวยงาม  ควรฝึกหัดปรับปรุง ฝึกซ้ำ ๆ จนเกิดความชำนาญและความมั่นใจในการแสดงออก  เกิดการเรียนรู้สร้างสรรค์กระตือรือร้นในการทำงานและรักความเป็นไทย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1.การใช้ภาษาท่าและประดิษฐ์ท่าประกอบเพลง

2.วิธีปฏิบัติตามนาฏยศัพท์

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินความรู้การใช้ภาษาท่าประกอบเพลง

2.ประเมินทักษะการสร้างสรรค์ท่ารำ

3.ประเมินคุณธรรม ใฝ่เรียนรู้และสร้างสรรค์  กระตือรือร้นในการทำกิจกรรม รักความเป็นไทย

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ศิลปะ
หน่วย รายวิชา ศิลปะ รหัสวิชา ศ13101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ชั่วโมง เรื่อง ภาษาท่าในนาฏศิลป์ 14 ต.ค. 63
เรื่อง ภาษาท่าในนาฏศิลป์ 14 ต.ค. 63 (มีวิดีโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูอาภรณ์ คำผา
ครูผู้สอน ครูอาภรณ์ คำผา