สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  การร้องเพลงง่าย ๆ และเพลงที่สำคัญช่วยสร้างความสุขความบันเทิงและปลุกใจให้มีความรักชาติ ควรให้มีการฝึกร้องเพลง  แสดงท่าประกอบและเคาะจังหวะ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1.ท่องบทกลอนและร้องเพลงง่ายๆ ที่เหมาะสมกับวัยได้

2.บอกบทเพลงสำคัญ ของชาติ

3.แสดงท่าประกอบเพลงได้

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินความรู้เรื่อง การท่องบทกลอนและร้องเพลงอย่างง่าย

2.ประเมินทักษะการเคาะจังหวะ และแสดงท่าประกอบเพลง

3.ประเมินคุณธรรม ความมุ่งมั่นในการทำงาน ใฝ่เรียนรู้  และความซื่อสัตย์

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ศิลปะ
หน่วย รายวิชา ศิลปะ รหัสวิชา ศ13101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ชั่วโมง เรื่อง ร้องรำทำเพลง 30 ก.ย. 63
เรื่อง ร้องรำทำเพลง 30 ก.ย. 63 (มีใบงานและวิดีโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูอาภรณ์ คำผา
ครูผู้สอน ครูอาภรณ์ คำผา