สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

   นาฏศิลป์มีต้นกำเนินจากการเลียนแบบท่าทางของสัตว์  ธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมรอบตัว  และการละเล่นพื้นบ้าน  นักเรียนได้ปฏิบัติการแสดงเลียนแบบตามธรรมชาติ เลียนแบบท่าทางสัตว์  และการละเล่นพื้นบ้าน  มีความใฝ่เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์  กระตือรือร้นในการทำกิจกรรม กล้าแสดงออกและรักความเป็นไทย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1.อธิบายสิ่งที่ควรเคารพในวิชานาฏศิลป์

2.สามารถสร้างสรรค์การเคลื่อนไหวประกอบเพลงเลียนแบบท่าสัตว์

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินความรู้เรื่องสิ่งที่ควรเคารพในการเรียนนาฏศิลป์

2.ประเมินทักษะการเคลื่อนไหวประกอบเพลง

3.ประเมินคุณธรรมจริยธรรมการใฝ่รู้ กล้าแสดงออก รักความเป็นไทย

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ศิลปะ
หน่วย รายวิชา ศิลปะ รหัสวิชา ศ13101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ชั่วโมง เรื่อง สร้างสรรค์การเคลื่อนไหว 2 23 ก.ย. 63
เรื่อง สร้างสรรค์การเคลื่อนไหว 2 23 ก.ย. 63
แผนการสอน ครูอาภรณ์ คำผา
ครูผู้สอน ครูอาภรณ์ คำผา