สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

   เสียงที่ได้ยินในชีวิตประจำวัน  เกิดจากแหล่งกำเนิดที่ต่างกัน  จึงมีคุณลักษณะและคุณสมบัติต่างกัน  มนุษย์จึงนำเสียงต่าง ๆ  มาประดิษฐ์เป็นเครื่องดนตรี และเสียงดนตรี  โดยอาศัยความมุ่งมั่นในการทำงานใฝ่เรียนรู้  และมีวินัย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1.บอกแหล่งกำเนิดเสียง 

2.บอกคุณลักษณะ-คุณสมบัติของเสียง 

3.บอกรูปร่างลักษณะและเสียงของเครื่องดนตรีไทยและดนตรีสากล

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินความรู้เรื่องแหล่งกำเนิดเสียง

2.ประเมินทักษะการจำแนกแหล่งกำเนิดและคุณลักษณะของเสียง

3.ประเมินคุณธรรมจริยธรรมความมุ่งมั่นในการทำงาน มีวินัยและใฝ่เรียนรู้

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ศิลปะ
หน่วย รายวิชา ศิลปะ รหัสวิชา ศ13101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ชั่วโมง เรื่อง สีสันเส้นเสียง 9 ก.ย. 63
เรื่อง สีสันเส้นเสียง 9 ก.ย. 63 (มีวิดีโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูอาภรณ์ คำผา
ครูผู้สอน ครูอาภรณ์ คำผา