สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  งานศิลปะที่พบเห็นในชุมชนหรือผลงานศิลปะท้องถิ่น   ประดิษฐ์สร้างขึ้นจากวิถีชีวิต  วัฒนธรรมประเพณีของคนในท้องถิ่น  และวัสดุอุปกรณ์ที่มีในท้องถิ่น  ผลงานศิลปะในท้องถิ่นจึงมีความแตกต่างกันไป  สร้างมาจากภูมิปัญญาโดยใช้ลวดลายงานศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ในท้องถิ่น  ควรแก่การศึกษาที่มาของงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ศ.1.2 ป3/1  เล่าถึงที่มาของงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น

จุดประสงค์การเรียนรู้

เมื่อนักเรียนเรียนแล้ว  นักเรียนสามารถ

- เล่าถึงที่มาของงานทัศนศิลป์ที่พบเห็นในชุมชน ได้

การวัดผลและประเมินผล

- สังเกตความตั้งใจในการเรียน

- การเล่าถึงที่มาของงานทัศนศิลป์ที่พบเห็นในชุมชนได้

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ศิลปะ
หน่วย รายวิชา ศิลปะ รหัสวิชา ศ13101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ชั่วโมง เรื่อง ศิลปะที่พบในชุมชน 2 ก.ย. 63
เรื่อง ศิลปะที่พบในชุมชน 2 ก.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูอาภรณ์ คำผา
ครูผู้สอน ครูอาภรณ์ คำผา