สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  ดินน้ำมันเป็นวัสดุสังเคราะห์มีคุณสมบัติคล้ายดินเหนียว  ดินน้ำมันมีข้อดีคือมีสีให้เลือกได้หลายสี  การปั้นดินน้ำมันลักษณะนูนต่ำจะเห็นงานปั้นได้ด้านหน้าเพียงด้านเดียว ภาพจะนูนสูงจากพื้นเพียงเล็กน้อย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ศ1.1/ป.3 /5  มีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุอุปกรณ์สร้างสรรค์งานปั้น

จุดประสงค์การเรียนรู้

- สามารถอธิบายวิธีการปั้นแบบนูนต่ำได้

- สามารถปั้นนูนต่ำรูปสัตว์ทะเลได้

การวัดผลและประเมินผล

- ตรวจผลงาน

- สังเกตความตั้งใจในการปฏิบัติงาน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ศิลปะ
หน่วย รายวิชา ศิลปะ รหัสวิชา ศ13101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ชั่วโมง เรื่อง สีสันสัตว์ทะเล 26 ส.ค. 63
เรื่อง สีสันสัตว์ทะเล 26 ส.ค. 63
แผนการสอน ครูอาภรณ์ คำผา
ครูผู้สอน ครูอาภรณ์ คำผา