สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 วิถีชีวิตของชุมชนเป็นเนื้อหาเหตุการณ์การดำเนินชีวิตจากเหตุการณ์จริงของสมาชิกส่วนใหญ่ในแต่ละชุมชน  วิถีชีวิตของแต่ละชุมชนย่อมแตกต่างกันไป

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

วาดภาพถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก จากวิถีชีวิตในชุมชนของตนเองได้

 ศ.1.1/ป.3/4  วาดภาพถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก จากเหตุการณ์ชีวิตจริง โดยใช้เส้น   รูปร่าง รูปทรง สี และพื้นผิว

การวัดผลและประเมินผล

 ตรวจผลงาน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ศิลปะ
หน่วย รายวิชา ศิลปะ รหัสวิชา ศ13101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ชั่วโมง เรื่อง วิถีชีวิตในชุมชนของฉัน 29 ก.ค. 63
เรื่อง วิถีชีวิตในชุมชนของฉัน 29 ก.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูอาภรณ์ คำผา
ครูผู้สอน ครูอาภรณ์ คำผา