สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 สิ่งที่อยู่รอบตัวเรา เป็นสิ่งที่เกิดเองตามธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น การวาดภาพดอกไม้เป็นรูปทรงในธรรมชาติ สามารถนำเส้นลักษณะต่างๆ เรียนรู้ไปแล้วมาวาดประกอบเป็นภาพดอกไม้ได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

นำเส้นลักษณะต่างๆ มาวาดเป็นภาพดอกไม้ได้

การวัดผลและประเมินผล

ตรวจผลงาน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ศิลปะ
หน่วย รายวิชา ศิลปะ รหัสวิชา ศ13101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ชั่วโมง เรื่อง ดอกไม้แสนสวย 22 ก.ค. 63
เรื่อง ดอกไม้แสนสวย 22 ก.ค. 63
แผนการสอน ครูอาภรณ์ คำผา
ครูผู้สอน ครูอาภรณ์ คำผา