สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 รูปทรง ที่อยู่รอบตัวในธรรมชาติ เป็นรูปทรงที่เกิดเองตามธรรมชาติ  รูปทรงของสิ่งต่าง ๆ ในสิ่งแวดล้อม มีลักษณะเหมือนกันหรือแตกต่างกัน  ซึ่งสามารถจัดกลุ่มแบ่งได้เป็นรูปทรงที่เกิดเองตามธรรมชาติก็ได้ และมนุษย์สร้างขึ้นก็ได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ศ1.1 / ป3/2 ระบุวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สร้างผลงานเมื่อชมงานทัศนศิลป์

จุดประสงค์การเรียนรู้

 บอกรูปร่าง  รูปทรง ในธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมได้

การวัดผลและประเมินผล

1.ตรวจผลงาน

2.การตอบคำถาม

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ศิลปะ
หน่วย รายวิชา ศิลปะ รหัสวิชา ศ13101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ชั่วโมง เรื่อง รูปทรงในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 15 ก.ค. 63
เรื่อง รูปทรงในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 15 ก.ค. 63
แผนการสอน ครูอาภรณ์ คำผา
ครูผู้สอน ครูอาภรณ์ คำผา