สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

   จุดเรียงต่อเนื่องกันทำให้เกิดเส้น  เส้นจะปรากฏอยู่ในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และในงานศิลปะ  เช่น เส้นตรงแนวตั้ง  เส้นตรงแนวนอน  เส้นตรง  แนวเฉียง  เส้นโค้ง  เส้นโค้งลื่นน้ำ เส้นโค้งก้นหอย  เป็นต้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

- สร้างงานทัศนศิลป์จากเส้นลักษณะต่าง ๆ ได้ 

- จำแนกทัศนธาตุของสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ โดยเน้นเรื่องเส้น สี รูปร่าง รูปทรง และพื้นผิว

การวัดผลและประเมินผล

  ทำใบงาน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ศิลปะ
หน่วย รายวิชา ศิลปะ รหัสวิชา ศ13101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ชั่วโมง เรื่อง เส้นกับจินตนาการ 8 ก.ค. 63
เรื่อง เส้นกับจินตนาการ 8 ก.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูอาภรณ์ คำผา
ครูผู้สอน ครูอาภรณ์ คำผา