สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยให้การดำเนินชีวิตหรือการทำงานสะดวกสบายมากขึ้น สามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ  ได้อย่างหลากหลายและง่ายยิ่งขึ้น  จึงมีข้อมูลจำนวนมาก ซึ่งเป็นข้อมูลเป็นประโยชน์ หรือเป็นข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดโทษ จึงควรพิจารณาเลือกใช้อย่างเหมาะสม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ว 4.2 ป.5/5  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย มีมารยาท เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตนเคารพในสิทธิของผู้อื่นแจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูลหรือบุคคลที่ไม่เหมาะสม

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.  บอกวิธีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมและปลอดภัย

2.  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมและปลอดภัย

3.  มีความสามัคคี ช่วยเหลือในการทำงานกลุ่มร่วมกัน

การวัดผลและประเมินผล

1.  ตอบคำถามในใบงาน

2.  สังเกตทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีในการทำกิจกรรม

 3.  สังเกตด้านคุณธรรมขณะทำกิจกรรม

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)
หน่วย รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) รหัสวิชา ว15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ชั่วโมง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย (1) วันที่ 29 ก.ค. 2563 (มีใบงาน ใบความรู้ประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูวณิดา ต่วนศิริ
ครูผู้สอน ครูวณิดา ต่วนศิริ