สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

๑. ข้าวชนิดต่าง ๆ เช่น ข้าวเจ้าข้าวเหนียว  ฯลฯ

๒. ขั้นตอนการทำนา

๓. ประเพณีที่เกี่ยวกับข้าว เช่น พระราชพิธี  จรดพระนังคัลแรกนาขวัญอาหารหรือขนมในเทศกาลต่างๆ

๔. ประโยชน์ของข้าว

๕. อาหารที่ทำมาจากข้าว การทำขนมบัวลอย

๖. การตวงอย่างคาดคะเน

๗. เปรียบเทียบปริมาณมากน้อย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

มฐ ๑ ตบช. ๑.๓ (๑.๓.๑)

มฐ ๒ ตบช. ๒.๑ (๒.๑.๒) (๒.๑.๓)

มฐ ๓ ตบช. ๓.๒ (๓.๒.๑)

มฐ ๔ ตบช. ๔.๑ (๔.๑.๑) (๔.๑.๓)

มฐ. ๕ ตบช. ๕.๔ (๕.๔.๑)

มฐ ๖ ตบช. ๖.๒ (๖.๒.๑)

มฐ ๘ ตบช. ๘.๑ (๘.๑.๑)

มฐ ๙ ตบช. ๙.๑(๙.๑.๑) (๙.๑.๒)

มฐ ๑๐ ตบช. (๑๐.๑) (๑๐.๑.๑) (๑๐.๑.๒)

ตบช. ๑๐.๒  (๑๐.๒.๑)

จุดประสงค์การเรียนรู้

๑. เล่น ทำกิจกรรมและปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างปลอดภัยได้

๒. กระโดดขาเดียวไปข้างหน้าได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่เสียการทรงตัว

๓. วิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้อย่างคล่องแคล่ว

๔. กล้าพูด  กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์

๕. สนใจมีความสุขและแสดงออกผ่านงานศิลปะ

๖.สนใจ มีความสุขและแสดงท่าทาง/เคลื่อนไหวประกอบเพลง จังหวะดนตรี คำบรรยายและข้อตกลงได้

๗. ทำงานที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จด้วยตนเอง

๘. เก็บของเล่นของใช้เข้าที่อย่างเรียบร้อยด้วยตนเอง

๙. เล่นและทำกิจกรรมร่วมกับเด็กที่แตกต่างไปจากตนได้

๑๐. ฟังและสนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับประเพณีการเก็บเกี่ยว และอาหารหรือขนมในเทศกาลต่างๆได้อย่างต่อเนื่อง

๑๑. เล่าเรื่องราวขั้นตอนการทำนาได้

๑๒. บอกวิธีการทำขนมบัวลอยได้

๑๓. บอกชื่อและลักษณะของข้าวชนิดต่างๆได้

๑๔. จับคู่และเปรียบเทียบความแตกต่างและความเหมือนของสิ่งต่างๆโดยใช้ลักษณะที่สังเกตพบสองลักษณะขึ้นไป

๑๕. อธิบายเชื่อมโยงได้ว่าถ้าไม่กินข้าวจะมีผลอย่างไรต่อร่างกาย

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น อนุบาล 3
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2562/1
หน่วย ชั้นอนุบาลปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หน่วยที่ ๘
ชั่วโมง หน่วยที่ ๘ เรื่องข้าว
เรื่อง หน่วยที่ ๘ เรื่องข้าว (2) (4 ก.ค.62)
แผนการสอน ครูวชิรา สมพงษ์
ครูผู้สอน ครูวชิรา สมพงษ์