สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

         ในแต่ละท้องถิ่น ต่างก็มีงานศิลปะที่พบเห็นในชุมชนหรือผลงานศิลปะท้องถิ่น   ประดิษฐ์สร้างขึ้นจากวิถีชีวิต  วัฒนธรรมประเพณีของคนในท้องถิ่น  และวัสดุอุปกรณ์ที่มีในท้องถิ่น  ผลงานศิลปะในท้องถิ่นจึงมีความแตกต่างกันไป  สร้างมาจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษสืบต่อกันมาจึงถึงลูกหลาน  โดยสะท้อนความคิด ใช้ลวดลายงานศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ในท้องถิ่น หรือตามความเชื่อตามขนบธรรมเนียมของท้องถิ่นนั้นๆ 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

      ศ.1.2 ป2/1  บอกความสำคัญของงานทัศนศิลป์ที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน

จุดประสงค์การเรียนรู้

     เมื่อนักเรียนเรียนจบแล้ว  นักเรียนสามารถ

          - บอกความสำคัญของงานทัศนศิลป์ที่พบเห็นในชีวิตประจำวันได้

การวัดผลและประเมินผล

- สังเกตความตั้งใจในการเรียน

- ตรวจผลงาน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ศิลปะ
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักศิลปะ) รหัสวิชา ศ12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ทัศนศิลป์)
ชั่วโมง รายวิชาศิลปะ (ทัศนศิลป์)
เรื่อง ศิลปะที่พบเห็นในชุมชน 14 ก.ย. 2563 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูอาภรณ์ คำผา และครูจันทิมา อนุกูล
ครูผู้สอน ครูอาภรณ์ คำผา และครูจันทิมา อนุกูล