สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

          ดินน้ำมันเป็นวัสดุสังเคราะห์มีคุณสมบัติคล้ายดินเหนียว  ดินน้ำมันมีข้อดีคือมีสีให้เลือกได้หลายสี  การปั้นดินน้ำมันลักษณะนูนต่ำจะมองเห็นงานปั้นได้เพียงด้านเดียว คือด้านหน้า  และภาพจะนูนสูงจากพื้นเพียงเล็กน้อย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

     ศ1.1/ป.2 /4  มีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุอุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป์ 3 มิติ

จุดประสงค์การเรียนรู้

   - สามารถอธิบายวิธีการปั้นแบบนูนต่ำได้

   - สามารถปั้นนูนต่ำรูปผักได้

การวัดผลและประเมินผล

ตรวจผลงาน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ศิลปะ
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักศิลปะ) รหัสวิชา ศ12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ทัศนศิลป์)
ชั่วโมง รายวิชาศิลปะ (ทัศนศิลป์)
เรื่อง ปั้นผักหรรษา 7 ก.ย. 2563 (มีสื่อวีดิโอ)
แผนการสอน ครูอาภรณ์ คำผา และครูจันทิมา อนุกูล
ครูผู้สอน ครูอาภรณ์ คำผา และครูจันทิมา อนุกูล