สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

         ดินน้ำมันเป็นวัสดุสังเคราะห์มีคุณสมบัติคล้ายดินเหนียว  ดินน้ำมันมีข้อดีคือมีสีให้เลือกได้หลายสี  การปั้นดินน้ำมันลักษณะลอยตัวจะมองเห็นงานปั้นได้รอบด้าน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

    ศ1.1/ป.2 /4  มีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุอุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป์ 3 มิติ

จุดประสงค์การเรียนรู้

    - สามารถอธิบายวิธีการปั้นลอยตัวได้

    - สามารถปั้นลอยตัวรูปสัตว์ที่ชอบได้

การวัดผลและประเมินผล

ตรวจผลงาน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ศิลปะ
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักศิลปะ) รหัสวิชา ศ12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ทัศนศิลป์)
ชั่วโมง รายวิชาศิลปะ (ทัศนศิลป์)
เรื่อง สัตว์ที่ฉันชอบ 31 ส.ค. 2563 (มีสื่อวีดิโอ)
แผนการสอน ครูอาภรณ์ คำผา และครูจันทิมา อนุกูล
ครูผู้สอน ครูอาภรณ์ คำผา และครูจันทิมา อนุกูล