สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

         การสร้างภาพปะติดโดยวิธีการฉีกกระดาษ  เป็นเทคนิคการสร้างงานทัศนศิลป์ด้วยการฉีกกระดาษให้เป็นชิ้นๆ และใช้ชิ้นกระดาษมาปะติดลงบนกระดาษรองรับชิ้นงาน  

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

                   ศ.1.1/ป.2/   สร้างภาพปะติดโดยการตัดหรือฉีกกระดาษ

จุดประสงค์การเรียนรู้

    เมื่อนักเรียนเรียนจบแล้วสามารถ

                   1. สร้างภาพปะติดโดยวิธีการฉีกกระดาษได้ 

                   2. ประดิษฐ์โมบายกระดาษได้

การวัดผลและประเมินผล

ตรวจผลงาน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ศิลปะ
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักศิลปะ) รหัสวิชา ศ12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ทัศนศิลป์)
ชั่วโมง รายวิชาศิลปะ (ทัศนศิลป์)
เรื่อง การสร้างภาพปะติด 24 ส.ค. 2563
แผนการสอน ครูอาภรณ์ คำผา และครูจันทิมา อนุกูล
ครูผู้สอน ครูอาภรณ์ คำผา และครูจันทิมา อนุกูล