สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

          การทำโมบายกระดาษนั้นสามารถสร้างสรรค์ได้มากมายตามความคิดจินตนาการ  สามารถนำมาใช้แขวนตกแต่งห้อง  ตกแต่งบ้าน  เป็นของตกแต่งบ้านที่ประดิษฐ์ได้ด้วยตนเอง  ราคาไม่แพง  

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

                   ศ.1.1/ป.2/4  มีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุอุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป์ 3 มิติ

                   ศ.1.1ป.2/8  สร้างงานทัศนศิลป์เป็นรูปแบบโครงสร้างเคลื่อนไหว

วัตถุประสงค์

เมื่อนักเรียนเรียนจบแล้วสามารถ

        1. สามารถใช้วัสดุอุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป์ 

        2. ประดิษฐ์โมบายกระดาษได้

การวัดผลและประเมินผล

ตรวจผลงาน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ศิลปะ
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักศิลปะ) รหัสวิชา ศ12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ทัศนศิลป์)
ชั่วโมง รายวิชาศิลปะ (ทัศนศิลป์)
เรื่อง โมบายกระดาษ 17 ส.ค. 2563
แผนการสอน ครูอาภรณ์ คำผา และครูจันทิมา อนุกูล
ครูผู้สอน ครูอาภรณ์ คำผา และครูจันทิมา อนุกูล