สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

กระดูกและข้อต่อมีความสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของร่างกาย และเป็นโครงสร้างที่แข็งแรงของร่างกาย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

        พ ๑.๑  ป.๔/๒  อธิบายความสำคัญของกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อที่มีผลต่อสุขภาพการเจริญเติบโตและพัฒนาการ

        พ ๑.๑ ป.๔/๓ อธิบายวิธีดูแลกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

จุดประสงค์ 

          1.  เห็นความสำคัญของข้อต่อที่มีผลต่อสุขภาพ

          2.  สามารถบอกวิธีดูแลรักษาข้อต่อได้

การวัดผลและประเมินผล

1. แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม

2. แบบประเมินผลงาน

3. แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม

4. ใบงาน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา รหัส พ14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ชั่วโมง ระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ
เรื่อง ระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ (3) 1 ก.ย. 63 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูจุลีพร จุรุพันธ์
ครูผู้สอน ครูจุลีพร จุรุพันธ์