สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ความสำคัญของกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ ที่มีผลต่อสุขภาพ  การเจริญเติบโตและพัฒนาการ  วิธีดูแลกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

        พ ๑.๑  ป.๔/๒  อธิบายความสำคัญของกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อที่มีผลต่อสุขภาพการเจริญเติบโตและพัฒนาการ

        พ ๑.๑ ป.๔/๓ อธิบายวิธีดูแลกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์  เมื่อเรียนจบแล้ว  นักเรียนสามารถ

          1.  เห็นความสำคัญของกระดูกที่มีผลต่อสุขภาพ

          2.  สามารถบอกวิธีดูแลรักษากระดูกได้

การวัดผลและประเมินผล

1. แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม

2. แบบประเมินผลงาน

3. แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม

4. ใบงาน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา รหัส พ14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ชั่วโมง ระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ
เรื่อง ระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ (2) 25 ส.ค. 63 (มีใบงาน และสื่อวีดีโอ)
แผนการสอน ครูจุลีพร จุรุพันธ์
ครูผู้สอน ครูจุลีพร จุรุพันธ์