สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การที่เราจะเจริญเติบโตได้เป็นปกติตามธรรมชาติต้องอาศัยปัจจัยหลาย ๆ ด้านที่จะช่วยให้ร่างกายมีการเจริญเติบโตที่ดีเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานตามวัย และมีสุขภาพที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม

2. แบบประเมินผลงาน

3. แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม

4. ใบงาน

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา รหัส พ14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ชั่วโมง พัฒนาการของมนุษย์
เรื่อง พัฒนาการของมนุษย์ (4) 11 ส.ค. 63 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูจุลีพร จุรุพันธ์
ครูผู้สอน ครูจุลีพร จุรุพันธ์