สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

มนุษย์ทุกคนมีการเจริญเติบโตและมีพัฒนาการตามวัย  เราจึงควรดูแลตนเองให้มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัยของตนเอง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

พ ๑.๑ ป.๔/๑ อธิบายการเจริญเติบโตและพัฒนาการของร่างกายและจิตใจตามวัย

วัตถุประสงค์  เมื่อเรียนจบแล้ว  นักเรียนสามารถ

1.  อธิบายพัฒนาการของมนุษย์วัยต่างๆ ได้

2.  เห็นความสำคัญของการดูแลตนเองให้มีพัฒนาการสมวัย

การวัดผลและประเมินผล

1. แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม

2. แบบประเมินผลงาน

3. แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม

4. ใบงาน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา รหัส พ14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ชั่วโมง พัฒนาการของมนุษย์
เรื่อง พัฒนาการของมนุษย์ (3) 4 ส.ค. 63 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูจุลีพร จุรุพันธ์
ครูผู้สอน ครูจุลีพร จุรุพันธ์