สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สิ่งต่าง ๆ รอบตัว มักมีลักษณะเป็นรูปเรขาคณิตสามมิติ  เช่น  ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก  ทรงกลม  ทรงกระบอก  กรวย  เป็นต้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

- ด้านความรู้    เพื่อให้นักเรียนสามารถยกตัวอย่างสิ่งต่าง ๆ รอบตัวที่มีรูปร่างลักษณะเหมือนหรือคล้ายกับทรงสี่เหลี่ยม    มุมฉาก  ทรงกลม ทรงกระบอก และกรวย

- ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ
    1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
    1.2 ตรวจแบบฝึกหัด

2. เครื่องมือ
     2.1 แบบฝึกหัด 3.3

     2.2 แบบประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

3. เกณฑ์
     3.1 ผลงานมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อย ละ 80
     3.2 คะแนนรวม ด้านทักษะและ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค11101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยที่ 3 เรขาคณิต
ชั่วโมง ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม ทรงกระบอก และกรวย
เรื่อง ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม ทรงกระบอก และกรวย (1) 10 พ.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูรัชนีพร พิณทอง
ครูผู้สอน ครูรัชนีพร พิณทอง