สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การบอกตำแหน่งของการเข้าแถวตอนอาจใช้คำว่า คนแรก คนสุดท้าย ข้างหน้า ข้างหลัง และการบอกบอกตำแหน่งของสิ่งของที่วางเรียงแถวหน้ากระดานอาจใช้คำว่า ตรงกลาง ข้างซ้าย ข้างขวา

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

- ด้านความรู้  เพื่อให้นักเรียนสามารถบอกตำแหน่งโดยใช้คำว่า คนแรก คนสุดท้าย ข้างหน้าข้างหลัง ข้างซ้าย ข้างขวา ตรงกลาง

- ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์  เพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อสาร  สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ
    1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
    1.2 ตรวจแบบฝึกหัด

2. เครื่องมือ
     2.1 แบบฝึกหัด 1.28
     2.2 แบบประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
3. เกณฑ์
     3.1 ผลงานมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อย ละ 80
     3.2 คะแนนรวม ด้านทักษะและ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค11101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยที่ 1 จำนวน
ชั่วโมง การบอกตำแหน่งของสิ่งต่างๆ
เรื่อง การบอกตำแหน่งของสิ่งต่างๆ (1) 18 ส.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูรัชนีพร พิณทอง
ครูผู้สอน ครูรัชนีพร พิณทอง