สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

จำนวนสองจานวนเมื่อนำมาเปรียบเทียบกัน จะเท่ากัน หรือไม่เท่ากัน เมื่อจับคู่กันได้พอดี แสดงว่ามีจำนวนเท่ากัน เมื่อจับคู่กันได้ไม่พอดี แสดงว่ามีจำนวนไม่เท่ากัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้ 

เพื่อให้นักเรียนสามารถ เปรียบเทียบจำนวนนับไม่เกิน 20 สองจำนวน

ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์  

เพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อสาร  สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ
    1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
    1.2 ตรวจแบบฝึกหัด

2. เครื่องมือ
     2.1 แบบฝึกหัด 1.21
     2.2 แบบประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
3. เกณฑ์
     3.1 ผลงานมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อย ละ 80
     3.2 คะแนนรวม ด้านทักษะและ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค11101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยที่ 1 จำนวน
ชั่วโมง การเปรียบเทียบจำนวน 1 ถึง 20 และการใช้เครื่องหมาย = ≠
เรื่อง การเปรียบเทียบจำนวน 1 ถึง 20 และการใช้เครื่องหมาย = ≠ 6 ส.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูรัชนีพร พิณทอง
ครูผู้สอน ครูรัชนีพร พิณทอง