สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

-  เราสามารถบอกจำนวนสิ่งต่างๆ ได้จากการนับ

- จำนวนใช้บอกปริมาณของสิ่งต่างๆ เช่น ดินสอ 12 แท่ง ไม้บรรทัด 17 อัน

- สิบ สิบเอ็ด สิบสอง ... เป็นจำนวนนับที่เริ่มต้นจากสิบ และนับเพิ่มขึ้นทีละหนึ่ง ตามลำดับ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

- ด้านความรู้   เพื่อให้นักเรียนสามารถนับและแสดงจำนวนนับ 10 ถึง 20
- ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์  เพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อสาร  สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ
    1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
    1.2 ตรวจแบบฝึกหัด

2. เครื่องมือ
     2.1 แบบฝึกหัด 1.16
     2.2 แบบประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
3. เกณฑ์
     3.1 ผลงานมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อย ละ 80
     3.2 คะแนนรวม ด้านทักษะและ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค11101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยที่ 1 จำนวน
ชั่วโมง การนับและแสดงจำนวน 10 ถึง 20
เรื่อง การนับและแสดงจำนวน 10 ถึง 20 30 ก.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูรัชนีพร พิณทอง
ครูผู้สอน ครูรัชนีพร พิณทอง