สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

- เราสามารถบอกจำนวนของสิ่งต่างๆ ได้จากการนับเช่น ดินสอ 4 แท่ง กรรไกร 5 อัน

- ถ้าไม่มีของจะถือว่ามีจำนวนเป็นศูนย์

- จำนวนไม่ขึ้นอยู่กับชนิด ขนาด และรูปร่างของสิ่งต่างๆ เช่น ลูกบอล1 ลูก ลูกปิงปอง 1 ลูก

- หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า เป็นจำนวนนับที่เริ่มต้นจากหนึ่ง และนับเพิ่มขึ้นทีละหนึ่ง ตามลำดับ

- ศูนย์ไม่เป็นจำนวนนับ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้  เพื่อให้นักเรียนสามารถ นับและแสดงจำนวนนับ 1 ถึง 5 และ 0
ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์  เพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อสาร  สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ
    1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
    1.2 ตรวจแบบฝึกหัด

2. เครื่องมือ
     2.1 แบบฝึกหัด 1.2
     2.2 แบบประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
3. เกณฑ์
     3.1 ผลงานมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อย ละ 80
     3.2 คะแนนรวม ด้านทักษะและ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค11101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยที่ 1 จำนวน
ชั่วโมง การนับและแสดงจำนวน 1 ถึง 5 และ 0
เรื่อง การนับและแสดงจำนวน 1 ถึง 5 และ 0 (2) 2 ก.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูรัชนีพร พิณทอง
ครูผู้สอน ครูรัชนีพร พิณทอง