สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

    คำควบกล้ำแท้ คือคำที่มีพยัญชนะต้น 2 ตัว  ควบหรือกล้ำอยู่ในสระเดียวกัน เมื่ออ่านออกเสียงจะอ่านออกเสียงพยัญชนะต้น 2 ตัวพร้อมกัน พยัญชนะที่มาควบหรือกล้ำ คือ ร ล และว

พยัญชนะตัวหน้าเป็น ซ ศ ส พยัญชนะตัวหลังเป็น ร เช่น เสร็จ อ่านว่า เส็ด และพยัญชนะตัวหน้าเป็น จ พยัญชนะตัวหลังเป็น ร ในคำว่า จริง (มีใช้เพียงคำเดียว) ออกเสียงเฉพาะพยัญชนะตัวหน้า ตำราเดิม เรียกว่า คำควบไม่แท้

พยัญชนะตัวหน้าเป็น ท  พยัญชนะตัวหลังเป็น ร เช่น ทราย  อ่านว่า  ซาย  ท ควบ ร ออกเสียง ซ  เปก็นคำควบกล้ำไม่แท้ แต่ยังมีบางคำที่  ออกเสียงเป็นควบแท้ เช่น จันทรา อ่านว่า จัน – ทรา

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

1.บอกลักษณะคำควบกล้ำแท้ และคำควบกล้ำไม่แท้

2.บอกลักษณะคำควบกล้ำไม่แท้ที่ออกเสียง ซ ศ ส พยัญชนะตัวหลังเป็น ร

3.บอกลักษณะคำควบกล้ำไม่แท้ที่ ท ควบ ร ออกเสียง ซ

ทักษะ

1.อ่านและเขียนคำควบกล้ำแท้ และคำควบกล้ำไม่แท้

2.อ่านและเขียนคำควบกล้ำไม่แท้ที่ออกเสียง ซ ศ ส พยัญชนะตัวหลังเป็น ร

3.อ่านและเขียนคำควบกล้ำไม่แท้ที่ ท ควบ ร ออกเสียง ซ

คุณธรรม

1.ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความรับผิดชอบ

2.มีมารยาทในการฟัง ดู พูด

การวัดผลและประเมินผล

1.สังเกตพฤติกรรมนักเรียน

2.สังเกตการอ่านเขียน

3.ตรวจผลงานนักเรียน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท13101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ชั่วโมง ควบกล้ำคำอ่านง่าย
เรื่อง ควบกล้ำคำอ่านง่าย (1) 13 พ.ย. 63
แผนการสอน ครูเกศวลี มะลิโชติ
ครูผู้สอน ครูเกศวลี มะลิโชติ