สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

     เราผันวรรณยุกต์เพื่อเปลี่ยนเสียงของคำให้สูงต่ำ ตามรูปตามเสียงของวรรณยุกต์ และได้คำมาใช้มากมายหลากหลายความหมาย  วรรณยุกต์มี  5 เสียง 4  รูป  เสียงสามัญไม่มีรูป

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

1.อ่านเขียนคำที่ผันด้วยอักษรกลางได้

2.อ่านเขียนคำที่ผันด้วยอักษรสูงได้

3.อ่านเขียนคำที่ผันด้วยอักษรต่ำได้

ทักษะ

ผันอักษรจากคำต่าง ๆ ได้

คุณธรรม

1.ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความรับผิดชอบ

 2.มีมารยาทในการฟัง ดู พูด

การวัดผลและประเมินผล

1.สังเกตพฤติกรรมนักเรียน

2.สังเกตการอ่านเขียน

3.ตรวจผลงานนักเรียน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท13101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ชั่วโมง วรรณยุกต์สุขใจ
เรื่อง วรรณยุกต์สุขใจ (2) 12 พ.ย. 63
แผนการสอน ครูเกศวลี มะลิโชติ
ครูผู้สอน ครูเกศวลี มะลิโชติ