สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

   มาตราตัวสะกด แม่กบ เป็นคำที่มี บ ป พ ฟ ภ เป็นตัวสะกด ซึ่งออกเสียงเหมือน บ เป็นตัวสะกด เช่น ทะเลสาบ คำสาป เว้นบาป รูปภาพ เส้นกราฟ ยีราฟ โชคลาภ กรุงเทพฯ เทพธิดา มานพ พิภพ เคารพ นพเก้า

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

1.บอกลักษณะคำที่อยู่ในมาตราตัวสะกด แม่กบ ตรงมาตราได้

2.บอกลักษณะคำที่อยู่ในมาตราตัวสะกด แม่กบ  ไม่ตรงมาตราได้  

ทักษะ

1.อ่านและเขียนคำมาตราตัวสะกด แม่กบ ตรงมาตราได้

2.อ่านและเขียนคำมาตราตัวสะกด แม่กบ ไม่ตรงมาตราได้ 

 คุณธรรม

1.ใฝ่เรียนรู้

2.มีวินัย

3.มุ่งมั่นในการทำงาน

4.รักความเป็นไทย

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินพฤติกรรมนักเรียน   

2.ประเมินการอ่าน เขียน

3.ประเมินตรวจผลงานนักเรียน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท13101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ชั่วโมง ตัวสะกดหลากหลาย
เรื่อง ตัวสะกดหลากหลาย (2) 10 พ.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูเกศวลี มะลิโชติ
ครูผู้สอน ครูเกศวลี มะลิโชติ