สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  มาตราตัวสะกด แม่กน คําที่มี น ญ ณ ร ล ฬ เป็นตัวสะกด  คําในมาตราตัวสะกดแม่ กน ที่ตรงมาตรา เช่น ดิน นอน โหน เขียน สวน คําในมาตราตัวสะกดแม่ กน ที่ไม่ตรงมาตรา เช่น สารบาญ ปัญหา การุญ อัญเชิญ สรรเสริญ บุญคุณ สัญญาณ บริเวณ เณร การงาน อาหาร สัญจร จราจร น้ำตาล บันดาล จลาจล ปลาวาฬ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

1.บอกลักษณะคำที่อยู่ในมาตราตัวสะกด แม่กน ตรงมาตราได้

2.บอกลักษณะคำที่อยู่ในมาตราตัวสะกด แม่กน  ไม่ตรงมาตราได้  

ทักษะ

1.อ่านและเขียนคำมาตราตัวสะกด แม่กน ตรงมาตราได้

2.อ่านและเขียนคำมาตราตัวสะกด แม่กน ไม่ตรงมาตราได้ 

 คุณธรรม

1.ใฝ่เรียนรู้

2.มีวินัย

3.มุ่งมั่นในการทำงาน

4.รักความเป็นไทย

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินพฤติกรรมนักเรียน   

2.ประเมินการอ่าน เขียน

3.ประเมินตรวจผลงานนักเรียน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท13101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ชั่วโมง ตัวสะกดหลากหลาย
เรื่อง ตัวสะกดหลากหลาย (1) 9 พ.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูเกศวลี มะลิโชติ
ครูผู้สอน ครูเกศวลี มะลิโชติ