สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  มาตราตัวสะกด กด หรือ แม่กด คือ คำที่มี ด เป็นตัวสะกด ตรงมาตรา และมี จ ช ซ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ต ถ ท ธ ศ ษ ส เป็นตัวสะกด เป็นตัวสะกดไม่ตรงมาตรา ออกเสียงเหมือน ด เป็นตัวสะกด เช่น ขาด กิจ พืช ก๊าซ กฎ ปรากฏ รัฐ ครุฑ พัฒนา จิต รถ บท อาวุธ อากาศ โทษ โอกาส มีทั้งคำ ที่ประสมด้วยสระเสียงสั้นและสระเสียงยาว

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

1.บอกลักษณะคำที่อยู่ในมาตราตัวสะกด แม่กด ตรงมาตราได้

2.บอกลักษณะคำที่อยู่ในมาตราตัวสะกด แม่ก  ไม่ตรงมาตราได้  

ทักษะ

1.อ่านและเขียนคำมาตราตัวสะกด แม่กด ตรงมาตราได้

2.อ่านและเขียนคำมาตราตัวสะกด แม่กด ไม่ตรงมาตราได้ 

 คุณธรรม

1.ใฝ่เรียนรู้

2.มีวินัย

3.มุ่งมั่นในการทำงาน

4.รักความเป็นไทย

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินพฤติกรรมนักเรียน   

2.ประเมินการอ่าน เขียน

3.ประเมินตรวจผลงานนักเรียน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท13101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ชั่วโมง ตัวสะกดมากมาย
เรื่อง ตัวสะกดมากมาย (2) 6 พ.ย. 63
แผนการสอน ครูเกศวลี มะลิโชติ
ครูผู้สอน ครูเกศวลี มะลิโชติ