สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  มาตราตัวสะกด แม่กก  มาตราตัวสะกดแม่กก หรือ แม่ กก คือ คำ ที่มี ก ข ค ฆ เป็นตัวสะกด ซึ่งออกเสียงเหมือน ก เป็นตัวสะกด เช่น  ทุกที่ มีเธอ เจอสุข  ไร้โรค โศกลา ผาสุก  เมฆมาก จากกัน วันศุกร์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

1.บอกลักษณะคำที่อยู่ในมาตราตัวสะกด แม่กก ตรงมาตราได้

2.บอกลักษณะคำที่อยู่ในมาตราตัวสะกด แม่กก  ไม่ตรงมาตราได้  

ทักษะ

1.อ่านและเขียนคำมาตราตัวสะกด แม่กก ตรงมาตราได้

2.อ่านและเขียนคำมาตราตัวสะกด ไม่ตรงมาตราได้ 

 คุณธรรม

1.ใฝ่เรียนรู้

2.มีวินัย

3.มุ่งมั่นในการทำงาน

4.รักความเป็นไทย

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินพฤติกรรมนักเรียน   

2. ประเมินการอ่าน เขียน

3. ประเมินตรวจผลงานนักเรียน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท13101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ชั่วโมง ตัวสะกดมากมาย
เรื่อง ตัวสะกดมากมาย (1) 5 พ.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูเกศวลี มะลิโชติ
ครูผู้สอน ครูเกศวลี มะลิโชติ