สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

      มาตราตัวสะกด แม่กด มาตราตัวสะกด กด หรือ แม่กด คือ คำที่มี ด จ ช ซ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ต ถ ท ธ ศ ษ ส เป็นตัวสะกด ซึ่งออกเสียงเหมือน ด เป็นตัวสะกด เช่น ขาด กิจ พืช ก๊าซ กฎ ปรากฏ รัฐ ครุฑ พัฒนา จิต รถ บท อาวุธ อากาศ โทษ โอกาส มีทั้งคำ ที่ประสมด้วยสระเสียงสั้นและสระเสียงยาว

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

1. อ่าน เขียนคำในมาตรา แม่กด ทั้งตรงมาตราและไม่ตรงมาตราได้

2. อ่านบทร้อยกรองได้ถูกต้อง

ทักษะ

1. คัดลายมือได้ถูกต้องสวยงาม

2. แต่งประโยคคำในมาตราแม่กดได้

3. มีมารยาทในการพูด

คุณธรรม

1. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน

2. มีความรับผิดชอบ

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินพฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียน

2. ประเมินการอ่าน เขียน

3. ประเมินผลงานนักเรียน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท13101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ชั่วโมง ตัวสะกดสดใส
เรื่อง ตัวสะกดสดใส (2) 4 พ.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูเกศวลี มะลิโชติ
ครูผู้สอน ครูเกศวลี มะลิโชติ