สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

   สระ เ-อ เรียกว่า สระ เออ  ใช้เขียนคร่อมพยัญชนะ เช่น  เธอ เจอ เผลอ เพ้อ ละเมอ เรอ เบอร์ เออ เอ้อ ถ้าพยางค์ประสมสระ เ – อ มีตัวสะกดต้องเปลี่ยนรูปสระ เ – อ  เป็น เ - ิ  เช่น  เจอ + ม เจิม  เมอ + น เมินเหอ + ม เหิม     ถ้าพยางค์ประสมสระ เ – อ มีพยัญชนะ ย เป็นตัวสะกด  ต้องเปลี่ยนรูปสระ เ – อ เป็น เ – ย เช่น เกย เตย เอย  เงย เนย เลย   เขย เฉย เสย   ยกเว้น เทอม เทอญ เกอว ใช้รูป เ-อ + ตัวสะกด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

1.บอกการอ่าน เขียนคำที่มีสระ เ – อ เปลี่ยนรูปเป็น เ - ิ    เมื่อมีตัวสะกด

2.บอกการอ่าน เขียนคำที่มีสระ เ – อ เปลี่ยนรูปเป็น  เ – ย เมื่อมีตัวสะกด

ทักษะ

1.อ่านเขียนคำที่มีสระ เ – อ เปลี่ยนรูปเป็น เ - ิ    เมื่อมีตัวสะกดได้

2.อ่านเขียนคำที่มีสระ เ – อ เปลี่ยนรูปเป็น  เ – ย เมื่อมีตัวสะกดได้ 

คุณธรรม

1.ใฝ่เรียนรู้

2.มีวินัย

3.มุ่งมั่นในการทำงาน

4.รักความเป็นไทย

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินพฤติกรรมนักเรียน   

2.ประเมินการอ่าน เขียน

3.ประเมินตรวจผลงานนักเรียน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท13101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ชั่วโมง สระเปลี่ยนไป
เรื่อง สระเปลี่ยนไป (2) 2 พ.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูเกศวลี มะลิโชติ
ครูผู้สอน ครูเกศวลี มะลิโชติ