สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 - สระ - ะ เปลี่ยนรูปเป็น -    เมื่อมีตัวสะกด  จึงทำให้เสียงสระอะ มี 2 รูป คือ  - ะ กับ รูป -    

- สระ เ – ะ ออกเสียง ว่า เ – ะ เปลี่ยนรูปเป็น  เ -  ออกเสียงว่า เอ ไม้ไต่คู้  เมื่อมีตัวสะกด  จึงทำให้เสียงสระเ -ะ มี 2 รูป คือ  เ – ะ เปลี่ยนรูปเป็น  เ -    

- สระ แ – ะ ออกเสียง ว่า แ – ะ เปลี่ยนรูปเป็น  แ -  ออกเสียงว่า แอ ไม้ไต่คู้  เมื่อมีตัวสะกด  จึงทำให้เสียงสระเ -ะ มี 2 รูป คือ  แ – ะ เปลี่ยนรูปเป็น  เ -    

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

1.บอกการอ่านเขียนคำที่มีสระ - ะ เปลี่ยนรูปเป็น -   เมื่อมีตัวสะกด

2.บอกการอ่าน เขียนคำที่มีสระ เ – ะ เปลี่ยนรูปเป็น  เ -     เมื่อมีตัวสะกด

3.บอกการอ่าน เขียนคำที่มีสระ แ – ะ เปลี่ยนรูปเป็น  แ -     เมื่อมีตัวสะกด

ทักษะ

1.อ่านเขียนคำที่มีสระ  - ะ เปลี่ยนรูปเป็น -   เมื่อมีตัวสะกดได้

2.อ่านเขียนคำที่มีสระ  เ – ะ เปลี่ยนรูปเป็น  เ -   เมื่อมีตัวสะกดได้ 

3.อ่านเขียนคำที่มีสระ  แ – ะ เปลี่ยนรูปเป็น  แ -     เมื่อมีตัวสะกดได้

คุณธรรม

1.ใฝ่เรียนรู้

2.มีวินัย

3.มุ่งมั่นในการทำงาน

4.รักความเป็นไทย

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินพฤติกรรมนักเรียน   

2.ประเมินการอ่าน เขียน

3.ประเมินตรวจผลงานนักเรียน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท13101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ชั่วโมง สระเปลี่ยนไป
เรื่อง สระเปลี่ยนไป (1) 30 ต.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูเกศวลี มะลิโชติ
ครูผู้สอน ครูเกศวลี มะลิโชติ