สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 คำคล้องจอง คือคำที่ประสมอยู่ในสระเดียวกัน ตัวสะกดเดียวกัน จะคล้องจองกัน 1 พยางค์ 2 พยางค์ 3 พยางค์ก็ได้ 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

อธิบายลักษณะของคำคล้องจองได้

ทักษะ

1.อ่านคำคล้องจอง 1 พยางค์ 2 พยางค์ 3 พยางค์ได้

2.เขียนคำคล้องจอง 1 พยางค์ 2 พยางค์ 3 พยางค์ได้

คุณธรรม

1. ใฝ่เรียนรู้

2. มีวินัย

3. มุ่งมั่นในการทำงาน

4. รักความเป็นไทย

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินพฤติกรรมนักเรียน   

2. ประเมินการอ่าน เขียน

3. ประเมินตรวจผลงานนักเรียน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท13101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ชั่วโมง คำคล้องจอง
เรื่อง คำคล้องจอง (2) 29 ต.ค.63 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูเกศวลี มะลิโชติ
ครูผู้สอน ครูเกศวลี มะลิโชติ