สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  คำที่ใช้ รร มีหลักการอ่านแบบมีตัวสะกด ไม่มีตัวสะกด ไม่มีตัวสะกด ออกเสียง อัน (อะ + น) เช่นเดียวกับ บรร  มีตัวสะกด อ่านออกเสียง อะ ประสมด้วยตัวสะกดนั้นๆ ( - ั + ตัวสะกด)  มีตัวสะกด ออกเสียงเป็น อะ ประสมด้วยตัวสะกดนั้นๆ  ถ้ามีพยางค์ตามมา ให้ออกเสียงตัวสะกดประสมกับ สระอะ เป็นครึ่งเสียงและออกเสียงพยางค์ต่อไป และมีตัวการันต์ ให้อ่านออกเสียงลักษณะเดียวกับแบบไม่มีตัวสะกด คือ ออกเสียง อัน (อะ + น) เช่นเดียวกับ บรร

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

1. อธิบายลักษณะของคำที่ใช้ รร (ร หัน) ได้

2. บอกหลักการอ่านคำที่ใช้ รร  (ร หัน) ได้

ทักษะ

1.อ่านคำที่ใช้ รร  (ร หัน) ได้

2.เขียนคำที่ใช้ รร  (ร หัน) ได้

คุณธรรม

1.ซื่อสัตย์สุจริต

2. มีวินัย

3. ใฝ่เรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินพฤติกรรมนักเรียน   

2. ประเมินการอ่าน เขียน

3. ประเมินตรวจผลงานนักเรียน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท13101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ชั่วโมง นกกระจาบ
เรื่อง นกกระจาบ (1) 26 ต.ค.. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูเกศวลี มะลิโชติ
ครูผู้สอน ครูเกศวลี มะลิโชติ