สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  คำที่อ่านออกเสียงบัน เขียนได้หลายอย่าง เช่น บัน บัญ บรร ดังนั้นเราต้องพึงระวังและต้องรู้ความหมายจึงจะนำมาใช้ได้ถูกต้อง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

1. อธิบายลักษณะคำที่อ่านออกเสียงบันได้

2. บอกความหมายของคำที่อ่านออกเสียง บัน บัญ บรร ได้

ทักษะ

1.อ่านและเขียนคำที่ออกเสียงบันได้

2.แต่งประโยคจากคำที่ใช้ บัน บัญ บรร  ได้

คุณธรรม

1.ซื่อสัตย์สุจริต

2. มีวินัย

3. ใฝ่เรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินพฤติกรรมนักเรียน   

2. ประเมินการอ่าน เขียน

3. ประเมินตรวจผลงานนักเรียน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท13101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ชั่วโมง คำที่ออกเสียงบัน
เรื่อง คำที่ออกเสียงบัน (2) 22 ต.ค.. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูเกศวลี มะลิโชติ
ครูผู้สอน ครูเกศวลี มะลิโชติ