สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  คำที่อ่านออกเสียงบัน เขียนได้หลายอย่าง เช่น บัน บัญ บรร ดังนั้นเราต้องพึงระวังและต้องรู้ความหมายจึงจะนำมาใช้ได้ถูกต้อง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

1. อธิบายลักษณะคำที่อ่านออกเสียงบันได้

2. บอกได้ว่าคำใดเขียนโดยใช้บัน คำใดเขียนโดยใช้บรรได้

ทักษะ

1.อ่านและเขียนคำที่ออกเสียงบันได้

2.เขียนคำที่ใช้ บัน และ บรร ได้

คุณธรรม

1.ซื่อสัตย์สุจริต

2. มีวินัย

3. ใฝ่เรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินพฤติกรรมนักเรียน   

2. ประเมินการอ่าน เขียน

3. ประเมินตรวจผลงานนักเรียน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท13101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ชั่วโมง คำที่ออกเสียงบัน
เรื่อง คำที่ออกเสียงบัน (1) 21 ต.ค.. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูเกศวลี มะลิโชติ
ครูผู้สอน ครูเกศวลี มะลิโชติ