สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  คำที่ไม่ประวิสรรชนีย์  คือ  คำที่ไม่มีรูปสระ – ะ  แต่  อ่านออกเสียงเหมือนมี –ะ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

1. อธิบายลักษณะคำที่ไม่ประวิสรรชนีย์ได้

2. บอกลักษณะคำที่ไม่ประวิสรรชนีย์ ที่ได้

ทักษะ

1.อ่านและเขียนคำที่ไม่ประวิสรรชนีย์ ที่ได้

2.แต่งประโยคคำที่ไม่ประวิสรรชนีย์ได้ได้

คุณธรรม

1.ใฝ่เรียนรู้

2. มุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินพฤติกรรมนักเรียน   

2. ประเมินการอ่าน เขียน

3. ประเมินตรวจผลงานนักเรียน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท13101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ชั่วโมง น้ำใจกระจิบ
เรื่อง น้ำใจกระจิบ (2) 20 ต.ค.. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูเกศวลี มะลิโชติ
ครูผู้สอน ครูเกศวลี มะลิโชติ