สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

คำที่ประวิสรรชนีย์  คือ  คำที่รูปสระ – ะ  ประสมอยู่  มีหลักการอ่าน  2 ลักษณะ

ถ้าคำที่มีรูปสระ – ะ  ประสมอยู่พยางค์หน้า  ให้อ่านออกเสียง อะ  ครึ่งเสียง 

ถ้าคำที่มีรูปสระ – ะ ประสมอยู่พยางค์หลัง  ให้อ่านออกเสียง  อะ เต็มเสียง 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

1. อธิบายลักษณะคำที่ประวิสรรชนีย์ได้

2. บอกลักษณะคำที่ประวิสรรชนีย์ ที่มีรูปสระ – ะประสมอยู่พยางค์หน้า อ่านออกเสียง อะ ครึ่งเสียงได้

ทักษะ

1.อ่านและเขียนคำที่ประวิสรรชนีย์ ที่มีรูปสระ – ะประสมอยู่พยางค์หน้า อ่านออกเสียง อะ ครึ่งเสียงได้

2.จำแนกคำประวิสรรชนีย์อ่านออกเสียง อะ ครึ่งเสียงได้

คุณธรรม

1.ใฝ่เรียนรู้

2.มุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินพฤติกรรมนักเรียน   

2. ประเมินการอ่าน เขียน

3. ประเมินตรวจผลงานนักเรียน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท13101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ชั่วโมง คำที่ประวิสรรชนีย์
เรื่อง คำที่ประวิสรรชนีย์ (1) 15 ต.ค.. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูเกศวลี มะลิโชติ
ครูผู้สอน ครูเกศวลี มะลิโชติ