สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

   เครื่องหมายวรรคตอน คือ เครื่องหมายที่ใช้เขียนประกอบข้อความเพื่อให้สามารถอ่านและเขียนข้อความนั้นได้ถูกต้องชัดเจนยิ่งขึ้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

1. อธิบายและบอกลักษณะของเครื่องหมายวรรคตอนชนิดต่างๆได้

2. ตอบคำถามจากการอ่าน บทอ่านเมืองไทยใหญ่อุดมได้

ทักษะ

1.อ่านและเขียนเครื่องหมายวรรคตอนได้

2.อ่านบทอ่านเมืองไทยใหญ่อุดมได้ถูกต้อง

คุณธรรม

1.ใฝ่เรียนรู้

2. มีความรับผิดชอบ

3.มีมารยาทในการอ่าน

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินพฤติกรรมนักเรียน   

2. ประเมินการอ่าน เขียน

3. ประเมินตรวจผลงานนักเรียน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท13101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ชั่วโมง อ่านได้ใช้เป็น
เรื่อง อ่านได้ใช้เป็น (2) 14 ต.ค.. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูเกศวลี มะลิโชติ
ครูผู้สอน ครูเกศวลี มะลิโชติ