สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

    ประโยคลักษณะต่างๆ  มีไว้เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน มีความจำเป็นที่เราจะต้องศึกษาเรียนรู้ จำแนกลักษณะของประโยคต่างให้ได้ว่าประโยคเพื่อการสื่อสารทั้ง 5 ประโยค มีลักษณะอย่างไร   

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

1.อธิบายลักษณะของประโยคเพื่อการสื่อสารทั้ง 5 ชนิดได้

2.แต่งประโยคเพื่อการสื่อสารทั้ง 5 ชนิดได้

3.จำแนกประโยคเพื่อการสื่อสารและนาไปใช้ ได้อย่างถูกต้อง

ทักษะ

1.อ่านและเขียนประโยคเพื่อการสื่อสาร ทั้ง 5 ชนิดได้

2.แต่งประโยคคำถาม ประโยคปฏิเสธ ประโยคขอร้อง คำที่กำหนดให้ได้

คุณธรรม

1.ใฝ่เรียนรู้

2.มีความรับผิดชอบ

3.มีมารยาทในการอ่าน

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินพฤติกรรมนักเรียน   

2. ประเมินการอ่าน เขียน

3. ประเมินตรวจผลงานนักเรียน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท13101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ชั่วโมง รู้ดีเครื่องหมายตอน
เรื่อง รู้ดีเครื่องหมายตอน (1) 8 ต.ค.. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูเกศวลี มะลิโชติ
ครูผู้สอน ครูเกศวลี มะลิโชติ