สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  ประโยคคำสั่ง คือ ประโยคมีเนื้อความบังคับ หรือสิ่งที่ให้ทำ จะมีคำว่า จง อย่า ห้าม ต้อง ซิ อยู่ในประโยค

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

  บอกลักษณะและความหมายของประโยคคำสั่งได้

ทักษะ

1.อ่านเขียนประโยคบอกคำสั่งได้

2.แต่งประโยคคำสั่งจากภาพและคำที่กำหนดให้ได้

คุณธรรม

1.ใฝ่เรียนรู้

2. มีความรับผิดชอบ

3.มีมารยาทในการอ่าน

 

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินพฤติกรรมนักเรียน   

2. ประเมินการอ่าน เขียน

3. ประเมินตรวจผลงานนักเรียน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท13101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ชั่วโมง เด็กเอ๋ยเด็กน้อย
เรื่อง เด็กเอ๋ยเด็กน้อย (2) 7 ต.ค.. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูเกศวลี มะลิโชติ
ครูผู้สอน ครูเกศวลี มะลิโชติ